Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna, skład:

pwd. Paweł Skibiński – przewodniczący: pawel.skibinski(at)zhp.net.pl

pwd. Marcin Piwowar: m.piwowar2(at)gmail.com

pwd. Michał Pastewka: michalpastewka(at)gmail.com

Zadania Komisji Rewizyjnej (z regulaminu Komisji Rewizyjnych):

Komisja rewizyjna hufca jest zgodnie z § 35 Statutu ZHP władzą ZHP (hufca) oraz zgodnie z § 54 Statutu organem kontrolnym hufca w okresie między zjazdami.

Komisja rewizyjna hufca sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz hufca oraz jednostek organizacyjnych hufca z przepisami prawa, Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu, Rady Naczelnej oraz zjazdów chorągwi i hufców a także zasadami działalności finansowo – gospodarczej ZHP.

Komisja Rewizyjna Hufca składa sprawozdania ze swej działalności na zjazdach oraz przedstawia zjazdom ocenę działalności Komendy Hufca wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium zgodnie z § 54 Statutu ZHP.

Statut: 

§ 54

1) Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed  zjazdem hufca.

2) Komisja rewizyjna hufca:

  1. Czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  2. Sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i  celowości,
  3. Ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  4. Przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski, 
  5. Przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
  6. Przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie  absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
  7. Wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.